Zamówienia publiczne

Starachowice, dnia 06.04.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Park Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
zaprasza do złożenia oferty na

Druk miesięcznika „Starachowice. Dobry adres” II

 1. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Tryb postępowania:
  Przetarg publiczny prowadzony jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż kwota 130 000,- zł w Parku Kultury w Starachowicach oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  Nr ref. postępowania: PK.260.3.2021

 1. Opis przedmiotu zamówienia: usługi
  Kod CPV: 79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku do 9 numerów miesięcznika „Starachowice. Dobry adres”

 • Format gazety: W – 245 mm; H – 324 mm

 • Jednorazowy nakład do 10 tys. egzemplarzy.

 • Ilość stron razem z okładkami: 24 – Wariant 1, 32 – Wariant 2

 • Papier LWC 60.

 • Technologia druku offset.

 • Druk fullkolor.

 • Zszycie gazety w dwóch miejscach

 • Dostawa wydrukowanej gazety do Parku Kultury w Starachowicach ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice. Gazety spakowane w paczkach po 100 szt. i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”
Załącznik nr 2 – „Istotne postanowienia umowy.

 1. Terminy wykonania zamówienia:

31 grudnia 2021 r.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  a)  Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem będą udostępniane pod adresem URL: https://parkkultury.starachowice.eu/?page_id=3299
  b)  Informacje w postępowaniu udzielane są w dni robocze w godzinach 8.00 –15.00.                                              c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej.                    d)Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, a wymienione w Ogłoszeniu, przekazywane są pisemnie wraz z Ofertą lub za pośrednictwem środka określonego w wezwaniu Zamawiającego.                                                                                                                  e)Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830 z poź. Zm.),

  • przy użyciu poczty elektronicznej adres: biuro@parkkultury.eu . Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Łączny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami przesyłanej przy użyciu poczty elektronicznej nie może przekraczać 40MB.

  • Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  • Osoba do kontaktu w sprawach proceduralnych: Marek Żelazko, biuro@parkkultury.eu

  • Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Anna Zięba redaktornaczelny.sda@gmail.com

 1. Termin związania ofertą:

30 dni.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Wykonawca złoży ofertę zgodnie z treścią formularza ofertowego – załącznik nr 3. Oferty powinny być składane w formie pisemnej. Oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem:
„OFERTA na: „Druk miesięcznika Dobry adres” – nr ref.: PK.260.3.2021

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
  Park Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice  w terminie do 19.04.2021 r. do godziny 14:00.
  Oferty złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
  Cena ofertowa będzie obejmować koszt druku i dostawy jednego wydania 10.000 egz. Wariant 1 24-stronicowej i Wariant 2 – 32 stronicowej gazety. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie koszty realizacji zamówienia.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena 100%

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
  Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2.

 1. Informacje dodatkowe:

  a)  Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami po złożeniu ofert. Negocjacje nie mogą prowadzić do udzielenia zamówienia na warunkach gorszych niż określone w ofercie wykonawcy.                                                                                                                                                                                                   b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                       c)  Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych                                                                                                                                                               d) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.                                     e) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.                                                                                                                                                                                  f) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.                                                            g)  Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.

 1. RODO (obowiązek informacyjny)
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:                                                                                                                                                                                                                          a) administratorem danych osobowych jest Park Kultury ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, reprezentowana przez Dyrektora Parku Kultury Panią Agnieszkę Lasek-Piwarską;                                                     b) inspektorem ochrony danych osobowych w Parku Kultury jest Pani Małgorzata Zieja – tel:.41 274 6525, e-mail: malgorzata.zieja@sck.org.pl;                                                                                                                                            c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Druk miesięcznika „Starachowice. Dobry adres prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert;                                                                                  d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w art. 8 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;                                          e)  dane osobowe będą przechowywane, na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez Wykonawcę;                                                                                                                                            f) obowiązek podania danych osobowych jest niezbędne do dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy wybór oferty i zawarcie umowy;                                                    g) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  h) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

   i) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje:

   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

 1. Wykaz załączników.

 1. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-PK.260.3.2021-Druk-miesięcznika-Starachowice.-Dobry-adres-II
 2. Istotne postanowienia umowy.Załącznik-nr-2-Istotne-postanowienia-umowy-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-PK.260.3.2021-Druk-miesięcznika-Starachowice.-Dobry-adres-II
 3. Formularz ofertowy.Załącznik-nr-3-do-Ogłoszenia-o-zamówieniu-PK.260.3.2021-Druk-miesięcznika-Starachowice.-Dobry-adres-II

….……………………………………………

Data i podpis kierownika zamawiającego

Informacja-z-otwarcia-ofert-PK.260.3.2021

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja-o-udzieleniu-zamówienia-PK.260.3.2021