Zamówienia publiczne

Dokumenty dotyczące postepowania pn:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO

I VIDEO, DOSTAWA  PĘTLI INDUKCYJNEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA

I LICENCJI ORAZ ORGANIZACJA SZKOLEŃ

W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY

 Oznaczenie sprawy: PK.260.2.2022

Projekt grantowy Cyfrowy Park Kultury (umowa o powierzenie grantu
nr 61/2021/KCDK) w ramach projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wyniku postepowania

PK 260.2.2022_informacja_o_wyborze_oferty_publikowana na stronie WWW

Unieważnienie postepowania PK. 260.2.2022 Park Kultury

Informacja z otwarcia ofert PK 260.2.260

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców-1, Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia-1 25.03.2022

Przedlużenie terminu składania ofert 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Ogłoszenie o zamówieniu BZP ezamowienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

SWZ – Konwersja cyfrowa

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie

Załącznik nr 4 A- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 4 B- Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 5 wykaz dostaw i usług

Załącznik nr 6 informacja dot. miniportalu

Załącznik nr 7 Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

 

 

Informacja-o-udzieleniu-zamówienia-PK.260.3.2021

Informacja o udzieleniu zamówienia PK.260.1.2022

Plan zamówień publicznych na rok 2022 Park Kultury