1.  Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu https://parkkultury.starachowice.eu/ jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  – przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  – możliwości logowania do serwisu;
  – utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5.  Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ART. 13 RODO PRZY ROZPOWSZECHNIANIU WIZERUNKU W PARKU KULTURY W STARACHOWICACH.
Park Kultury w Starachowicach  27-200 Starachowice ul.Radomska 21 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań  podmiotu związanych z realizacją celów kulturalnych ,wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych na stronie internetowej (https://parkkultury.starachowice.eu/) i serwisie facebook.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880),Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 24 maja 2018 poz.1000).
Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.
Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych (wizerunku)jest dobrowolne ,a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

Informacja dla uczestników zajęć:

 • Park Kultury w Starachowicach 27-200 Starachowice ul.Radomska 21jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Dane osobowe przekazane w przetwarzanie  Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: realizacji zadania publicznego, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą przez w celu promowania podmiotu na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa Towarzystwa Ubezpieczeniowe(dotyczy tylko osób korzystających  z ubezpieczenia), Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem z którymi zostały zawarte umowy powierzenia danych( biura podróży organizujące wycieczki);
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa czyli 5 lat;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a podstawą przetwarzania będzie zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Podstawy prawne:
  •  Ustawa z dnia 25 październik 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., poz.13, póxn. 123.)
  • Statut Parku Kultury.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor)  zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

Informacja dla klientów
Park Kultury w Starachowicach jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową, archiwizacyjnym,

 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
 2. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
  Pani/Pana d
  ane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

  zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.Park Kultury w Starachowicach , nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

  Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Zieja
  e-mail: m.zieja@parkkultury.eu , tel:41 274 6525