Oświadczenie w sprawie dostępności architektonicznej oraz internetowej.

Dostępność architektoniczna
Informacja dotyczy budynku Parku Kultury zlokalizowanego przy ulicy Radomskiej 21 w Starachowicach. Do budynku czterokondygnacyjnego (piwnica, parter i trzy piętra) prowadzą dwa wejścia dla gości na poziom parteru: z parkingu przed budynkiem wejście do Kina Kultura obok po lewej drugie wejście; trzecie wejście pracownicze z parkingu z tyłu budynku.
Od strony ul. Radomskiej bezpośrednio z poziomu przylegającego chodnika znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Drzwi wejściowe nie są automatyczne.
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi ograniczony do parteru budynku –korytarz i sala widowiskowa oraz pozostałe pomieszczenia na parterze budynku.
Na parterze budynek posiada toaletę z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Parku Kultury nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jest gdzie bezpiecznie zostawić wózek.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Parku Kultury w Starachowicach https://parkkultury.starachowice.eu/
Park Kultury w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Parku Kultury w Starachowicach  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://parkkultury.starachowice.eu spełnia wymagania w 99,98%.
Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
2.brak mapy serwisu.

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– część plików archiwalnych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML 5
– WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Pozwala na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG. Posiada nawigację klawiaturą dla slidera oraz innych elementów strony. Posiada możliwość wyłączenia animacji oraz przyklejonego menu dla trybu wysokiego kontrastu. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Serwis wykorzystuje technologię CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript oraz język programowania PHP.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Katarzyna Gritzmann k.gritzmann@parkkultury.eu
Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 41 274 65 25.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego