Misja Parku Kultury
Park Kultury jest instytucją, która stale monitoruje i zaspokaja potrzeby tworzenia i uczestniczenia mieszkańców w kulturze. To miejsce uniwersalne, pełne energii, które stwarza warunki do wielokierunkowych twórczych działań, wzmacnia otwartość oraz promuje aktywne i pozytywne postawy. To park inspiracji na otwartej przestrzeni kultury.

Wizja Parku Kultury
Chcemy być miejscem żywym, stymulującym i zachęcającym do podejmowania różnorodnych kulturowych działań, aktywnie wspierającym realizację twórczych idei i spotkań twórców z odbiorcami. Miejscem otwartym na nowe zjawiska kulturowe i eksperymenty artystyczne ale również czerpiącym z tradycji i historii miasta, regionu, kraju. Miejscem konsultacji, dyskusji, wymiany poglądów. Miejscem, które chroni dziedzictwo, w którym ceni się i promuje wartości, które wzmacniają zaufanie społeczne.