Ruszamy z akcją „Starachowice, miasteczko na starej fotografii”!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców naszego miasta postanowiliśmy zainicjować społeczną akcję „Starachowice, miasteczko na starej fotografii”. Chcemy by nasz Park Kultury stal się miejscem gdzie stare fotografie przedstawiające nasze miasto na przestrzeni lat zostaną zarchiwizowane i wykorzystane do stworzenia licznych wystaw ilustrujących przemiany zachodzące w Starachowicach. Jeśli posiadasz w swoich zbiorach stare zdjęcia dawnego Wierzbnika i Starachowic, jeśli wiesz jakie historie wiążą się z poszczególnymi zdjęciami i masz ochotę to nam udostępnić to serdecznie zapraszamy do budowania galerii dawnych Starachowic! Ze względu na sanitarne obostrzenia i zamknięcie placówek kultury do dnia 27 grudnia 2020r. prosimy o przesyłanie skanów zdjęć wraz z krótkim opisem co przedstawia zdjęcie (jeśli można to ustalić) oraz podpisanym oświadczeniem o prawach do zdjęć na adres: biuro@parkkultury.eu. Gdy sytuacja pandemiczna zezwoli na otwarcie się naszej placówki zapraszamy również osobiście do Parku Kultury gdzie będzie można zeskanować zdjęcie na miejscu lub zostawić nam oryginał jeśli będzie Państwo mieć takie życzenie. Z nadesłanych i zarchiwizowanych fotografii powstanie wystawa o dawnych Starachowicach. To świetna inicjatywa gdzie młodzież będzie mogła na własne oczy przekonać się jak kiedyś wyglądało nasze miasto, a starsze pokolenie być może z łezką oku powspomina dawne czasy. Szczegóły akcji pod nr telefonu: 41 274 65 25 w godzinach 7.30-15.30.
Zapraszamy!

Oświadczenie z dnia ……………………………
w sprawie udzielenia licencji niewyłącznej na korzystanie przez Park Kultury w Starachowicach z fotografii

…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, pesel darczyńcy)

zwanego/zwanej dalej Licencjodawcą oświadczam, co następuje:

§1
Licencjodawca udziela nieodpłatnie Parkowi Kultury w Starachowicach, adres: ul. Radomska 21 ,27-200 Starachowice, NIP 6641037508, numer REGON 290623242, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Starachowice pod nr 2 dnia 12.11.2001 r. dalej Licencjobiorcą licencji niewyłącznej na wykorzystanie przekazanych wraz z niniejszym oświadczeniem fotografii (określonych w załączniku do niniejszego oświadczenia).

§2
1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii, o których mowa w § 1 oświadczenia i jako dysponent tych praw jest uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia.
2. Licencjodawca posiada zgodę osób widocznych na fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.
3. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Licencjobiorcę w zakresie ustalonym w niniejszym oświadczeniu, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
4. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w fotografiach (kadrowanie, retusz).
5. Licencja obejmuje prawo do jej przenoszenia i udzielania sublicencji.
6. Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia podpisania niniejszego oświadczenia.

§3
Niniejsze oświadczenie uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z fotografii na następujących polach eksploatacji:
1. Utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz za pomocą jakiegokolwiek innego nośnika informacji.
2. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii.
3. Użytkowanie i wykorzystanie fotografii na potrzeby wszelkiej działalności nieodpłatnej i odpłatnej Licencjobiorcy o charakterze edukacyjnym, wystawienniczym, marketingowym i promocyjnym.
4. W zakresie obrotu oryginałem albo nośnikami, na których fotografie utrwalono – użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy fotografii, adaptowanie na potrzeby produkcji wydawnictw książkowych, albumów, folderów, ulotek i innych materiałów poligraficznych.
5. Wykonania zależnych praw autorskich, w tym prawo do wykonywania opracowań i retuszu.
6. Rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt 1 – 5 – udostępnianie (wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie) fotografii na ogólnodostępnej wystawie, wprowadzenie do pamięci komputerów, rozpowszechnianie przez Internet, Extranet i inne sieci komputerowe, nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, a także publiczne odtwarzanie oraz inne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§4
W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z fotografii zgodnie z niniejszym oświadczeniem, Licencjodawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Licencjobiorcę z wszelkich roszczeń.
Licencja na korzystanie z fotografii przekazanych Parkowi Kultury w Starachowicach – pdf

 

Leave a Comment