Zapraszamy wszystkich chętnych!

Regulamin konkursu na LOGO Parku Kultury w Starachowicach

I. Organizator i cel konkursu
1. Organizatorem Konkursu na logo Park Kultury w Starachowicach jest Park Kultury w Starachowicach.
2. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji graficznej (logo) Parku Kultury.

II. Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty, jest adresowany do wszystkich zainteresowanych spełniających i akceptujących warunki niniejszego regulaminu.
2. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.Rekomendowany jest udział profesjonalistów (grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych) jednak nie jest to warunek konieczny.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
– akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu,
– dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w niniejszym regulaminie,
– dostarczenie wraz z pracą konkursową prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

III. Termin realizacji i przedmiot konkursu
1. Konkurs trwa do 15 grudnia 2020 r.
2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie znaku identyfikacji graficznej (logo) dla Parku Kultury.
3.Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:
– składać się z nazwy instytucji, jej skrótu lub znaku graficznego kojarzącego się z instytucją kultury lub dowolnej kombinacji powyższych,
– działać jako symbol,
– budzić dobre skojarzenia z Parkiem Kultury,
– być oryginalny ale łatwy do zapamiętania,
– być łatwo skalowalny,
– być czytelny w wersji kolorowej i czarno-białej.
4. Projekt logo powinien jednoznacznie kojarzyć się z instytucją kultury, w syntetyczny sposób wyrażać jej charakter, zadania i aspiracje.
5. Z informacjami i Statutem Parku Kultury można zapoznać się na stronie: parkkultury.starachowice.eu i profilu Facebook Park Kultury.
6. Projekt powinien zawierać wersję kolorową (dopuszczalne jest użycie maksimum czterech kolorów) i czarno-białą znaku. Projekt może być dostarczony:
a) w formie rysunku lub grafiki na papierze,
b) w dowolnej technice graficznej w wersji elektronicznej(na płycie CD, DVD jako pliki: CDR, JPG lub PDF i w formacie wektorowym; wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji) oraz w postaci wydruków komputerowych z tych plików.
7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i powinny być wolne od wad prawnych.
8. Prace konkursowe mogą być pracą zbiorową. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie dwa projekty.
9. Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie, należy złożyć lub przesłać na adres: Park Kultury ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, z adnotacją na kopercie: „Konkurs logo Park Kultury” lub on-line na adres: konkurs@parkkultury.eu – w temacie wiadomości wpisać „Konkurs logo Park Kultury”. Termin składania prac konkursowych upływa 15 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Zasady przyznawania nagród
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości, każdemu projektowi zostanie nadany zakodowany numer porządkowy. Zwycięzca Konkursu (Laureat) zostanie wyłoniony przez komisję konkursową ustaloną przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa podejmie decyzję w terminie do 30 grudnia 2020 r.
3. W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
4. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł (brutto). Honorarium zostanie wypłacone Laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy. W umowie może znaleźć się oświadczenie laureata o gotowości do współpracy merytorycznej i realizacyjnej mającej na celu ostateczne opracowanie i wykonanie zwycięskiego projektu. Zastrzega się, że ocena komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania zwycięskiego projektu co jest równoznaczne
z brakiem rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagrody, o której mowa. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie autorstwa więcej niż jednej osoby, nagroda będzie łączna dla wszystkich współautorów.
5. Organizator może przyznać wyróżnienia w konkursie.
6. Kryteria oceny prac:
a) Walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, oddanie charakteru instytucji, wyrazistość i czytelność.
b) Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki graficznej użytkowej.
c) Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

V. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 stycznia 2021 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Parku Kultury.
3. Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie.

VI. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych.
1. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez podpisanie karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie oryginału, egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji,
c) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie,
d) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy,
e) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
f) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym sieci Internet oraz w telefonii mobilnej,
g) inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
h) używania i wykorzystania we wszelkiej działalności Organizatora, w tym promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i gospodarczej,
i) wprowadzania do obrotu, wydawanie i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych,
j) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, wystawach, spotkaniach, konferencjach realizowanych przez Organizatora lub w porozumieniu z Organizatorem,
– w celach związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora oraz celach sprawozdawczo informacyjnych.
2. Laureat Konkursu zawrze z Organizatorem umowę w formie pisemnej przenoszącą autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących prace konkursowe. Umowa zawarta zostanie w terminie nie więcej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie oryginału, egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji,
c) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie,
d) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy,
e) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera,
f) publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym sieci Internet oraz w telefonii mobilnej,
g) inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
h) używania i wykorzystania we wszelkiej działalności Organizatora, w tym promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i gospodarczej,
i) wprowadzania do obrotu, wydawanie i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych,
j) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, wystawach, spotkaniach, konferencjach realizowanych przez Organizatora lub w porozumieniu z Organizatorem,
k) wykonywanie opracowań, wprowadzanie dowolnych zmian i przeróbek oraz wykonywanie dowolnych synchronizacji i łączenia z innymi utworami.
l) wykorzystania w całości lub fragmentach w charakterze znaku towarowego.
4. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmie ponadto:
a) uprawnienie Organizatora do wykorzystania zwycięskiej pracy w całości lub w części, łączenia jej z innymi utworami, dowolnego opracowania i modyfikacji, dzielenia na części, opracowywania na jej podstawie kolejnych opracowań itd.
b) przeniesienie na Organizatora wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywania autorskich praw zależnych,
c) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się Laureata do niewykonywania osobistych praw autorskich względem Organizatora, jego licencjobiorców oraz następców prawnych w szczególności w zakresie prawa do oznaczania autorstwa (w tym również na egzemplarzach opracowania), nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
d) nieodwołalne i bezwarunkowe upoważnienie Organizatora oraz jego następców prawnych do wykonywania osobistych praw autorskich Laureata w szczególności w zakresie prawa decydowania o pierwszym udostępnieniu, wykonywania prawa nadzoru autorskiego oraz ingerowania
w integralności pracy,
e) zapewnienie przez Laureata, że korzystanie ze zwycięskiej pracy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
f) zobowiązanie Laureata, iż w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majątkowych Laureat:
– podejmie wszelkie starania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora jak i osób trzecich
– w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu po stronie Organizatora i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Organizatora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej Organizatora,
– poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
5. Przekazane na Konkurs egzemplarze projektów nie podlegają zwrotowi i z chwilą otrzymania stają się własnością Organizatora.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że projekty zgłoszone do konkursu są jego autorstwa i nie zostały zgłoszone do innych konkursów ani publikacji. Uczestnik Konkursu przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Organizatorowi z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw autorskich w związku z korzystaniem i rozporządzaniem przez Organizatora pracami konkursowymi.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie dalszych zgód lub udzielenie zezwoleń przez Laureata nastąpi odpłatnie, przy czym całość roszczeń Laureata wobec Organizatora z tytułu zawarcia umowy będzie wyczerpana przez wypłacenie nagrody konkursowej.
8. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy, których projekty zostaną wykorzystane do działań promocyjnych Parku Kultury w Starachowicach, wyrażają zgodę na opublikowanie w opisie imienia i nazwiska autora pracy.
9. W związku z organizacją Konkursu należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną przetwarzania danych w Parku Kultury w Starachowicach, dostępną na stronie internetowej: parkkultury.starachowice.eu

VII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Park Kultury. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować:
a) korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Park Kultury w Starachowicach, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
b) pocztą elektroniczną : e-mail: malgorzata.zieja@sck.org.pl
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej podczas w zgłoszeniu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących Konkursu oraz Organizatora Konkursu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL adres e-mail, numer telefonu.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Parku Kultury w Starachowicach przy ul. Radomska 21 oraz na stronie internetowej: parkkultury.starachowice.eu
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4. W razie niejasności związanych z regulaminem lub zasadami udziału w Konkursie należy kontaktować się z pracownikami Parku Kultury pod numerem tel. 41 274 65 25 lub pocztą elektroniczną: biuro@parkkultury.eu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych oraz do ewentualnego niewyłonienia zwycięzcy Konkursu i tym samym do niewypłacenia nagrody.
6.Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone lub uszkodzone z przyczyn będących po stronie operatorów pocztowych.

do pobrania regulamin oraz karta zgłoszeniowa

Leave a Comment