19 sierpnia to dzień, który oficjalnie przyjmuje się za datę narodzin Fotografii. Właśnie 19 sierpnia 1839 roku rząd francuski wykupił patent aparatu i udostępnił go społeczeństwu. Z tej okazji proponujemy Wam zabawę fotograficzną: pokażcie nam Fotografię na zdjęciach. Chcemy wiedzieć czym dla Was jest, z czym Wam się kojarzy albo dlaczego właśnie Fotografia. Liczymy na Waszą kreatywność i zapraszamy do wspólnej zabawy.

Regulamin błyskawicznego konkursu fotograficznego
z okazji Dnia Fotografii
„Fotografia na fotografii”

Warunki uczestnictwa:

 • organizator: Park Kultury w Starachowicach, ul. Radomska 21 27 -200 Starachowice,
 • konkurs ma charakter otwarty,
 • fotografie mogą być wykonywane dowolną techniką,
 • prace oraz skan lub zdjęcia karty zgłoszeniowej należy dostarczyć do Organizatora w formie elektronicznej na adres: konkursyparkkultury@o2.pl w postaci plików jpg o rozdzielczości co najmniej 2000 pikseli na krótszym boku,
 • każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość zdjęć,
 • nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora i numer zdjęcia,
 • fotografie muszą być wykonane pomiędzy 13 a 19 sierpnia 2021 roku,
 • termin nadsyłania prac: 19.08.2021.Rozstrzygnięcie konkursu:
 • oceny fotografii dokona jury powołane przez organizatorów,
 • przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, III miejsca,
 • ewentualne niejasności dotyczące regulaminu rozstrzygać będzie Organizator przed podjęciem decyzji przez Jury,
 • każdy uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

-administratorem danych osobowych jest Park Kultury, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

-dane osobowe autorów prac będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wyłącznie w celu przeprowadzenia XII edycji konkursu po wyrażeniu zgody przez autora prac lub jego opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego.

-kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 41 274 6525, malgorzata.zieja@sck.org.pl

karta zgłoszeniowa

Leave a Comment