Niniejszy regulamin zostaje udostępniony w związku z rozpoczęciem sezonu wydarzeń plenerowych w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Starachowicach.

Оголошення українською мовою можете знайти внизу.

1. Administratorem obiektu „Amfiteatr” mieszczącego w Parku Miejskim w Starachowicach jest Park Kultury w Starachowicach z siedzibą przy ul. Radomskiej 21 w Starachowicach (dalej: Administrator).

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Osoby obecne na terenie obiektu zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do stosowania się do poleceń porządkowych Administratora lub Organizatora oraz służb porządkowych.

4. Administrator obiektu jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez, a w szczególności zachowania się osób uczestniczących w imprezie przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Administrator lub Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania poprzez m.in.:
a) obecność przedstawiciela Administratora obiektu lub Organizatora wydarzenia,
b) możliwość interwencji Policji i Straży Miejskiej (jeśli zajdą ku temu przesłanki),
c) udostępnienie zaplecza higieniczno – sanitarnego (toalety).

6. Prawa wstępu na teren obiektu podczas trwania imprezy nie mają:
a) osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, materiały wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty,
c) osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d) osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia bez opieki dorosłych opiekunów,
e) osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu lub zaproszeń na imprezę w przypadku, gdy przewiduje je program imprezy albo odpowiedniego identyfikatora lub innej przepustki określonych przez Organizatora.

7. Każda osoba stwarzająca zagrożenie lub zakłócająca imprezę może zostać usunięta z terenu obiektu przez służby porządkowe i przekazana niezwłocznie Policji.

8. Na terenie obiektu zakazuje się:
a) zachowań, w tym okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa lub naruszających godność osobistą innych uczestników,
b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
c) wywoływania incydentów przy użyciu siły fizycznej,
d) pisania na budowlach, urządzeniach znajdujących się na terenie imprezy i w miejscach do niego przylegających, ich malowania i oklejania,
e) wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub naruszających dobre obyczaje piosenek i obrażania innych osób,
f) prowadzenia działalności handlowej lub gastronomicznej bez uzgodnienia z Organizatorem,
g) sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora,
h) tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
i) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, koszy na śmieci oraz wszelkich urządzeń, obiektów i mienia znajdującego się na terenie obiektu,
j) zaśmiecania terenu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z toalet znajdujących się na terenie obiektu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie obiektu powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń i komunikatów Służb Porządkowych,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym oraz prowadzenia akcji ratunkowych.

10. Prawo przebywania na obszarach zamkniętych dla uczestników imprezy mają jedynie osoby upoważnione przez Organizatora.

11. Administrator lub Organizator ma prawo odwołać wydarzenie, nie ponosi on także odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

 

Амфітеатр – регламент
Ці правила оприлюднені у зв’язку з початком сезону заходів на відкритому повітрі в амфітеатрі міського парку в Стараховіце.
 1. Адміністратором закладу «Амфітеатр», розташованого в міському парку в Стараховіце, є Парк культури в Стараховіце з місцем розташування вул. Радомська 21, Стараховіце (далі: Адміністратор).
 2. Усі особи, які перебувають на території об’єкта, зобов’язані дотримуватись всіх пунктів цього Положення.
3. Особи, які перебувають на території об’єкта, зобов’язані поводитися так, щоб не загрожувати безпеці інших осіб, виконувати розпорядження Адміністратора або Організатора та служб безпеки.
 4. Адміністратор закладу має право фіксувати перебіг подій, зокрема поведінку осіб, які беруть участь у заході, із застосуванням засобів відео- та звукозапису відповідно до чинного законодавства.
5. Адміністратор або Організатор забезпечує безпеку людей, присутніх на заході, та порядок під час його проведення, зокрема:
а) присутність представника адміністратора закладу або організатора заходу,
б) можливість втручання міліції та міської варти (якщо для цього є підстави),
в) забезпечення гігієнічно-санітарних приміщень (туалетів).
6. Під час проведення заходу на територію закладу не допускаються:
а) люди, які перебувають під впливом алкоголю, інтоксикацій, психотропних засобів чи інших подібних засобів,
б) особи, які проносять алкогольні, одурманюючі, психотропні речовини, піротехнічні вироби, вибухові речовини або мають зброю та інші небезпечні предмети,
в) особи, які поводяться агресивно, провокаційно або в інший спосіб становлять загрозу громадській безпеці чи порядку,
г) неповнолітні, які не досягли 13 років без повнолітніх опікунів,
д) особи, які не мають дійсного вхідного квитка чи запрошення на захід, якщо це передбачено програмою заходу, або відповідного посвідчення особи чи іншої перепустки, визначеної Організатором.
7. Будь-яка особа, яка створює загрозу або зриває захід, може бути виведена з території закладу службами безпеки та негайно передана поліції.
8. На території об’єкта забороняється:
 а) поведінка, у тому числі вигуки, які провокують або спонукають до порушення порядку та безпеки або порушують особисту гідність інших учасників,
б) кидання будь-яких предметів,
в) інциденти із застосуванням фізичної сили,
г) написи, графіті  на будівлях, пристроях, розташованих на території проведення заходу та в прилеглих до нього місцях,
д) вульгарна та образлива лексика, спів пісень, які є нецензурними або порушують хороші манери, ображають інших людей, е) проведення комерційної чи гастрономічної діяльності без узгодження з Організатором,
g) продаж, реклама, агітація та збір коштів без згоди Організатора,
h) блокування  будь-яким способом виходів та шляхів евакуації, під’їзних шляхів для рятувальних служб та поліції, гідрантів та інших пристроїв, необхідних у разі рятувальної чи протипожежної операції,
і) знищення вивісок та інформаційних щитів, рекламних носіїв, урн для сміття та всіх пристроїв, споруд і майна, розташованих на території закладу,
к) засмічення території. Учасники зобов’язані користуватися туалетами, розташованими на території закладу, лише за прямим призначенням.
9. У разі виявлення пожежі або іншої небезпеки особи, які знаходяться на території об’єкта, повинні:
а) негайно повідомити Службу безпеки,
б) уникати паніки,
в) виконувати розпорядження та повідомлення Служби безпеки,
г) не перешкоджати доступу аварійно-рятувальним службам
10. У закритих для учасників заходах зонах мають право перебувати лише уповноважені Організатором особи.
11. Адміністратор або Організатор має право скасувати захід, він також не несе відповідальності за наслідки форс-мажорних обставин

Leave a Comment