Repertuar, cennik i regulamin

link do ekobiletu

REGULAMIN

UCZESTNICTWA W SEANSACH FILMOWYCH W KINIE KULTURA W STARACHOWICACH.

 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki uczestników seansów filmowych odbywających się w sali widowiskowo-kinowej Kina Kultura w Parku Kultury w Starachowicach (zwany dalej PK). Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Widzowie powinni być świadomy, że pomimo stosowanych w PK oraz Kinie Kultura obostrzeń sanitarnych może dojść do zarażenia SARS-COV-2 i z tego tytułu nie będą wnosili skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SALI  KINA, POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
 1. W seansie filmowym lub innej imprezie artystycznej może wziąć udział maksymalnie 197 osób (obowiązuje zasada 50% publiczności, co drugie miejsce).
 2. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do sali kinowej (w holu kina ustawiony jest stolik z płynem do dezynfekcji ).
 3. Uczestnicy podczas seansu filmowego lub innej imprezy artystycznej mają obowiązek zakrywania ust i nosa  np. przy użyciu maseczki, przyłbicy.
 4. Uczestnicy obowiązani są do zajmowania na widowni co drugiego miejsca w rzędach naprzemiennie.
 5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 zwolnieni są :
  5.1. uczestnicy, który przebywają z dzieckiem  poniżej 13. roku życia,
  5.1.1. uczestnicy, który przebywają z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  5.2. osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
 6. PK zapewnia możliwość korzystania z  pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w :
  6.1. mydło do dezynfekcji rąk,
  6.2. dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej,
  6.3. instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 7. Do pomieszczeń sanitarnych wchodzi się po jednej osobie.
 8. Ustawianie się w kolejce winno nastąpić  z zachowaniem dystansu 1,5 metrów.
 9. Opuszczanie widowni następować będzie tylko przez wyjścia ewakuacyjne.
 10. Po każdym seansie obsługa Kina zobowiązana jest do dezynfekcji i wietrzenia sali kinowo-widowiskowej oraz dezynfekcji ciągów sanitarnych.
 1. ZASADY NABYWANIA BILETÓW
 1. Podczas rezerwacji / zakupu biletów zaleca się podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Dane te są zbierane zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz GIS – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu. Dane będą przetwarzane w PK, który jest Administratorem przetwarzającym je z najwyższą starannością i na zasadach opisanych na http://sck.org.pl/rodo/. Na stoliku przed wejściem na salę umieszczone są stosowne dokumenty do wypełniania.
 2. Warunki nabycia biletów w kasie kina, odbiór biletów zarezerwowanych on-line:

– zakupu biletów bezpośrednio w kasie kina oraz odbioru biletów zarezerwowanych on -line  mogą dokonywać jedynie osoby, które dokonały dezynfekcji dłoni ( w holu kina ) oraz mają zakryte usta i nos.

III.  ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ COVID-19

 1. Osobę, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na chorobę  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), pracownik PK bezzwłocznie przeprowadza do IZOLATORIUM.
 2. Osoba, u której stwierdzono podejrzenie zachorowania na chorobę COVID-19 obowiązana jest podać pracownikowi PK swoje dane personalne oraz adres i numer telefonu do kontaktu.
 3. Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z  Powiatowym Inspektorem Sanitarno- Epidemiologicznym.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/
 2. Udział osób w seansach filmowych lub innych imprezach artystycznych jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 17 września 2020r. i obowiązuje do odwołania.

Regulamin Kina Kultura – Parku Kultury.
Regulamin określa zasady korzystania z Kina –Parku Kultury.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Park Kultury w Kinie zabrania się:
1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku.
(Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
2. Korzystania z telefonów komórkowych.
3. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
3. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej nie ponosimy odpowiedzialności.
4. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kinowej porządku oraz czystości.
5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
6. SEANSE FILMOWE WYŚWIETLANIE SĄ DLA MINIMUM 1 WIDZA.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 41 274-65-25, 41 274-25-68 lub osobiście z wyprzedzeniem do 7 dni.
2. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
4. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
5. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
6. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych.
7. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieka jednego opiekuna.
8. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
9. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
1. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
2. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
3. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli PARKU KULTURY.
10. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
1. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie PARK KULTURY.
2. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie PARKU KULTURY.
11. Na projekcje filmów w systemie analogowym obowiązują ceny biletów:
1. Normalny: 12 zł.
2. Zbiorowy: 12 zł.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Park Kultury.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020.
* przy zakupie biletu online cena + 1 zł
** seans 3d – konieczny jednorazowy zakup okularów (wielokrotnego użytku) w cenie 5 zł