UWAGA!!!
Podejmując wzmożone środki ostrożności epidemicznej, informujemy iż koncert Leszka Kołodziejskiego/Roberta Stefańskiego w ramach XXXI Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej zaplanowany na 11.10 2020 godz. 19.00-kościół pw. Wszystkich Świętych – odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym. Obowiązkowe będzie zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk, podanie danych osobowych i kontaktowych, ograniczona liczba publiczności, zajmowanie co drugiego miejsca w ławce. Można będzie wcześniej zarezerwować miejsce na to wydarzenie on line: rejestracja@parkkultury.eu lub telefonicznie: 41 274 65 25. Podstawa prawna: Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

REGULAMIN
XXXI Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Starachowicach – Starachowice 11.10.2020.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, wykonawców, organizatora, w związku z epidemią SARS-COVID 19, z uwzględnieniem zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2020 roku i bezwzględnie obowiązuje wszystkich uczestników koncertów.
Organizatorem koncertów w ramach XXXI Międzynarodowych Dniach Muzyki Organowej i Kameralnej jest Park Kultury w Starachowicach z siedziba przy ul. Radomskiej 21, tel. 41 274 65 25, adres e-mail: starsck@poczta.onet.pl.

1.Wejście do kościoła możliwe jest od ul. Radomskiej. Przy wejściu znajduje się regulamin wydarzenia, uczestnictwo w koncercie XXXI Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niestosowanie się do niego może prowadzić do wyproszenia uczestnika z wydarzenia.
2. W kolejce do wejścia do kościoła należy zachować 1.5 m dystansu od innych osób. Procedura wpuszczania uczestników koncertu rozpoczyna się po dezynfekcji kościoła.
3. Przy wejściu do kościoła odbywa się dezynfekcja dłoni, zbieranie danych kontaktowych i podpisywanie oświadczeń o stanie zdrowia. Wejście na koncert, możliwe jest po złożeniu przez każdego uczestnika koncertu oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego uczestnika koncertu.
4. Osoby niepełnoletnie mogę wejść na koncert tylko z osobą dorosłą.
5. Po wejściu należy udać się w miejsce wskazane przez osobę z obsługi. Obowiązuje zajmowanie co drugiego miejsca w ławce – miejsca te są oznakowane folderami. Dopuszcza się zajmowanie dwóch sąsiadujących ze sobą miejsc dla następujących osób: •rodzic z dzieckiem, •opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, •osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
6. Na koncercie maksymalnie może być 25% publiczności.
7. Wszystkie osoby z obsługi koncertów pracują w przyłbicach lub maseczkach.
8. Po koncercie nie ma możliwości zorganizowania spotkania z artystami ani sprzedaży płyt.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeśli będą istniały co do tego przesłanki.

Leave a Comment