Ho ho ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Jesteśmy pewni, że tak i właśnie dla nich mamy zaproszenie do super zabawy literacko – kreatywnej. „Napisz list do Mikołaja” to nasza kolejna akcja on-line w ramach projektu „Kultura zł@czy”. Chcielibyśmy spotkać się z Wami osobiście ale niestety…pandemia pokrzyżowała nam konkursowe plany dlatego przenieśliśmy nasze działania do sieci . Bardzo tęsknimy za Waszymi odwiedzinami w Parku Kultury i mamy nadzieję, że niebawem się zobaczymy. Ale żeby nie dać się czarnym myślom i siedzeniu tylko przed komputerem zapraszamy Was do kreatywnej zabawy!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki (te do 18 roku życia włącznie ) do tego by napisały list do Mikołaja. O czy ma być ten list? O tym o czym marzycie (niekoniecznie te materialne prezenty), za czym tęsknicie, a może za kim? Jak chcielibyście by wyglądały tegoroczne nietypowe święta? A może macie jakiś pomysł na mega kreatywny prezent pod choinkę kiedy wokół sklepy zamknięte? Liczymy na Waszą wyobraźnię, a najciekawsze prace odczytają nasze Śnieżynki w towarzystwie samego Mikołaja i na pewno nagrodzą! Do dzieła!

Regulamin  świątecznej zabawy kreatywno – literackiej „Napisz list do Mikołaja”:

1.    Organizatorem  świątecznej zabawy jest Park Kultury z siedzibą w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 21.
2.    Zabawa ma formułę konkursu, dla laureatów Organizator przewiduje upominki.
3.    Uczestnikiem zabawy może być dziecko z miasta i powiatu starachowickiego (do 18 roku życia), które do 4.12.2020r. do godz. 12.00 prześle na adres m.zaborska@parkkultury.eu pracę „List do Mikołaja” wraz z wymaganymi podpisanymi przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentami (złącznik 1 i załącznik2).
4.    Praca (maksymalnie jedna strona A3) może być literackim opisem wspomnienia, pragnienia, podzieleniem się doświadczeniem, przeżycia związanego z Mikołajem lub tematem świątecznym, może być krótką formą komiksową lub przybrać formę literackiego coolage.
5.    Jeden uczestnik może przesłać jedną pracę.
6.    Dyrektor Parku Kultury powoła Radę Artystyczną, która będzie oceniać prace wg następujących kryteriów: zgodność z tematem, kreatywność, pomysłowość.
7.    Lista nagrodzonych ukaże się 6.12.2020r. o godz. 12.00 na stronie parkkultury.starachowice.eu oraz na FB. Upominki zostaną wręczone po uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa lub wysłane pocztą.
8.    Prace będą publikowane na naszej stronie oraz na profilu w mediach społecznościowych.
9.    Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10.    Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeśli zajdą ku temu przesłanki.

Wydarzenie współorganizowane i współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach.

 

Załącznik 1

…………………………………………………………………….

Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna dziecka

Oświadczam, iż zgłoszona do konkursu praca wykonana przez moje dziecko imię i nazwisko dziecka……………………………….jest jego samodzielną pracą i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

…………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda do upowszechniania danych osobowych dziecka na stronie internetowej Parku Kultury, Facebooku, w prasie

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

na wykorzystanie danych osobowych dziecka imię i nazwisko…………………..…………………….. wiek……………przez Park Kultury w Starachowicach do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć pracy konkursowej na stronie parkkultury.starachowice.eu, Facebooku Parku Kultury i w prasie. Dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Załącznik 2

Data i podpis:

………………………………….

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

  • Administrator danych osobowych: Park Kultury

ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice

  • Inspektor danych osobowych: Zieja Małgorzata tel.41 274 65 25

e-mail: m.zieja@parkkultury.eu

  • Cel przetwarzania danych osobowych: Promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. Zgoda osoby , której dane dotyczą na przetwarzanie danych jest zgodna z Ustawą z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880)

Podstawa prawna przetwarzania danych.

  • Przekazywanie danych osobowych. podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu oraz mediom społecznościowym

  • Przechowywanie danych osobowych.

do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

  • Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.

  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

  • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  • Zgromadzone dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

Leave a Comment