PARK KULTURY W STARACHOWICACH ZATRUDNI GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ/ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ AKUSTYKA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OSOBY ZATRUDNIONEJ NA STANOWISKU „GŁÓWNY KSIĘGOWY”

  • Realizacja zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869)
  • Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi
  • Inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem
  • Planowanie potrzeb finansowych jednostki
  • Opracowanie projektu budżetu

 • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Dokonywanie analiz budżetu oraz wyniku finansowego
 • Prowadzenie księgowości i ewidencji majątku
 • Terminowe przygotowywanie płatności w systemie bankowości elektronicznej
 • Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 • Sprawowanie kontroli nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych

WYMAGANIA

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • Spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 

OFERUJEMY

 • zatrudnienie od maja 2022 na pełny etat
 • możliwość rozwoju zawodowego
  • umowa o pracę (pełen etat)
  • praca w instytucji kultury o stabilnej pozycji

 

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty i niezbędne oświadczenia
• CV oraz list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do dnia 25 kwietnia 2022r.
• decyduje data wpływu dokumentów na adres Park Kultury, ul Radomska 21, 27-200 Starachowice lub na e-mail: biuro@parkkultury.eu

z dopiskiem „Nabór – Główny księgowy”

______________________

Park Kultury zatrudni akustyka
Osoba zatrudniona na stanowisku ”Specjalista ds. obsługi urządzeń technicznych –akustyk/realizator dźwięku”
będzie odpowiedzialna za:
1.Montaż, obsługę oraz demontaż sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego podczas wydarzeń organizowanych przez PK oraz poza siedzibą.
2.Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, prawidłową eksploatację użytkowanego sprzętu, stan techniczny i gotowość sprzętu, jego konserwację i obsługę.
3.Konserwacja i dokonywanie drobnych napraw urządzeń akustycznych.
4.Dbałość o powierzony sprzęt i jego bieżącą naprawę w zakresie dostępnych, technicznych możliwości.
5.Dbałość o prawidłowe oraz terminowe wykonywanie konserwacji powierzonego mienia.
6.Obsługę programów do obróbki dźwięku, plików muzycznych.
7. Realizację i obsługę techniczną wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych, seansów filmowych oraz wynajmów realizowanych zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą PK.

WYMAGANIA

 • umiejętność montażu, obsługi oraz demontażu sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez PK w obiektach własnych oraz w czasie imprez wyjazdowych – poza siedzibą, w tym plenerowych,
  • znajomość teorii transmisji sygnałów audio, video, standardów sterowania dźwiękiem w instytucji kultury lub artystycznej,
  • odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość sprzętu, jego konserwacje i obsługę,
  • znajomość programów do obróbki dźwięku, plików muzycznych
  • znajomość standardów transmisji bezprzewodowej sygnałów systemów dźwiękowych,
  • znajomość nazewnictwa technicznego związanego z technologią nagłośnieniową,
  • umiejętność logicznego, racjonalnego myślenia, zmysł techniczny,
  • umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, odporność na stres,
  • samodzielność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność obsługi imprez, wydarzeń i wynajmów pod względem technicznym,
  • umiejętność dokonywania drobnych napraw, usuwania awarii sprzętu i podstawowych obliczeń (np. bilansu prądów w układach zasilania),
  • doświadczenie w pracy na ww. stanowisku lub podobnym (akustyk, realizator dźwięku)
  • uprawnienia energetyczne do 1 kV mile widziane

OFERUJEMY

 • elastyczny czas pracy (równoważny) uzależniony od wykonywanych zadań
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • umowa o pracę (pół etatu)
  • praca w instytucji kultury (w siedzibie i poza siedzibą) o stabilnej pozycji

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty i niezbędne oświadczenia
• CV oraz list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
dokumenty należy złożyć do dnia 3 czerwca 2022r.
• decyduje data wpływu dokumentów na adres  Park Kultury, ul Radomska 21, 27-200 Starachowice  lub na e-mail: biuro@parkkultury.eu

z dopiskiem „Nabór – akustyk/realizator dźwięku/”

Dodaj komentarz