Mamy nadzieję, że tak jak my, pomimo tych dziwnych czasów czujecie już w powietrzu magię zbliżających się Świąt. A jak Święta to 9 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych
pod patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka
oraz Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego.
Zapraszamy do udziału!

Regulamin:
1. Organizatorem 9 Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych jest Park Kultury z siedzibą przy ul. Radomskiej 21, 27-200 Starachowice.
2.  Festiwal ma formułę konkursu wokalnego dla solistów oraz duetów amatorów. Dla laureatów Festiwalu przewidziane zostały upominki.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
I kat. 7-14 lat, II kat. 15 lat i więcej (bez ograniczeń wiekowych).
4. Nagranie video wraz z wypełnionymi oświadczeniami/zgodami (załącznik 1 i 2) oraz kartą zgłoszeń należy przesłać elektronicznie do 6.12.2020r. do godz. 12.00 na e-mail: piotrmrozek@interia.pl lub poprzez We Transfer www.wetransfer.com na adres: piotrmrozek@interia.pl. Nagrania nie może przekroczyć 5 minut.
5. Nagrane video oraz wydrukowane załączniki można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Parku Kultury w Starachowicach ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice, tel. 041 274 65 25. Preferujemy jednak mailowe zgłaszanie się do uczestnictwa w Festiwalu.
6. Zgłaszany utwór – kolęda/piosenka w języku polskim lub obcym powinna zawierać treści wyłącznie świąteczne.
7. Jeden uczestnik może wysłać jedno nagranie. Jeżeli uczestników deleguje szkoła lub placówka kultury prosimy o zgłaszanie do konkursu maksymalnie 2 osób. Zgłoszenie ważne jest wyłącznie z dołączonym kompletem dokumentów (załącznik 1, załącznik 2 plus karta zgłoszeń).
8. Na początku nagrania video każdy uczestnik powinien przedstawić się (imię i nazwisko), a także podać swój wiek oraz tytuł utworu oraz autora utworu (jeśli jest znany).
9. Dyrektor Parku Kultury powoła Radę Artystyczną do oceny nadesłanych konkursowych prezentacji.
10. Rada Artystyczna będzie oceniać według następujących kryteriów:
-dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika,
– interpretacja i rozumienie utworu,
– zgodność z tematem Festiwalu,
– ogólny wyraz artystyczny.
11. Lista osób wyróżnionych zostanie ogłoszona 14.12.2020r. o godzinie 17.00 na stronie parkkultury.starachowice.eu oraz na profilu Parku Kultury na FB.
12. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Piotrem Mrózkiem, tel. 600 975 546.
13. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstrzygania wszelkich sporów a także prawo do odwołania wydarzenia jeśli zajdą ku temu ważne przesłanki.
14.  Nadesłane nagrania (ich wycinki nie przekraczające 1 minuty) będą wykorzystywane przez Organizatora do promocji wydarzenia.
15. Upominki zostaną wysłane poczta lub przekazane osobiście z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa sanitarnego.
16. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

karta zgłoszeń do konkursu – do pobrania pdf
Karta zgłoszenia na 9 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych 2020
Park Kultury.
1.*Imię,nazwisko,wiek,kategoria……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Instytucja delegująca /jeśli deleguje szkoła lub placówka kultury/………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3.Repertuar /autorzy, jeżeli są/…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

4.Akompaniament /rodzaj instrumentów/ nazwiska osób akompaniujących/jeśli będzie nagrywany podkład/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.Szczególnie ważne osiągnięcia………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6.Imię i nazwisko instruktora……………………………………………………………….

7.Adres, numer tel. oraz e-mail, potrzebne do celów korespondencyjnych

i przekazania ewentualnej nagrody………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Pieczęć lub podpis opiekuna Podpis uczestnika

/dla niepełnoletnich/

 

*Wypełniać bardzo czytelnie

Załączniki 1 i 2 – do pobrania pdf
Załącznik1
Zgoda do upowszechniania danych osobowych dziecka na stronie internetowej Parku Kultury, Facebooku, w prasie

 •  Wyrażam zgodę
 •  Nie wyrażam zgody
  na wykorzystanie danych osobowych dziecka  imię  i nazwisko…………………..…………………….. wiek……………przez Park Kultury w Starachowicach do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć pracy konkursowej na stronie parkkultury.starachowice.eu, Facebooku Parku Kultury i w prasie. Dane będą przetwarzane  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Załącznik 2

 Data i podpis:

………………………………….

            Klauzula informacyjna 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

 • Administrator danych osobowych: Park Kultury
 1. Radomska 21, 27-200 Starachowice
 • Inspektor danych osobowych: Zieja Małgorzata tel.41 274 65 25

e-mail: m.zieja@parkkultury.eu

 • Cel przetwarzania danych osobowych: Promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. Zgoda osoby , której dane dotyczą na przetwarzanie danych jest zgodna z Ustawą z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880)

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych.

 • Przekazywanie danych osobowych.  podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu oraz mediom społecznościowym
 • Przechowywanie danych osobowych.

do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

 • Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment