„29 i ¾ Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski on-line” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka i Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego.

NAJMŁODSI RECYTATORZY I ZAWSZE MŁODZI DUCHEM INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE!
Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Park Kultury w Starachowicach. Mieliśmy nadzieję, że po ciężkim 2020 roku na pewno w 2021 uda nam się spotkać „na żywo”. Niestety…rzeczywistość jest jaka jest i choć bardzo byśmy chcieli nie możemy jej zmienić. Dlatego już dziś podjęliśmy trudną ale wiemy, że najlepszą decyzję i ogłaszamy że tak długo oczekiwany 30 OMKR nie odbędzie się w dotychczas znanej nam formule. Jubileusz trzydziestolecia zobowiązuje do tego by było hucznie i wesoło, nie chcielibyśmy pozbawiać uczestników przyjemności wspólnego przezywania 30-lecia istnienia konkursu dlatego przekładamy świętowanie na lepsze-bezpieczniejsze czasy. Ale by nie pozostawić naszych licznych recytatorów samym sobie zapraszamy Was do zabawy. Wzorem ubiegłorocznej edycji proponujemy Wam „29 i ¾  Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski on-line”. 29 edycja OMKR za nami, 29,5 Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski on-line też przeszedł już do historii, jubileuszowa 30stka wciąż przed nami, zatem czas na 29 i ¾. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, pobierania kart i wysyłania zgłoszeń. Wspaniałe nagrody czekają!

REGULAMIN 29 i ¾  Ogólnopolskiego Małego Konkursu  Recytatorskiego on-line”

ORGANIZATOR: Park Kultury, Radomska 21 27-200 Starachowice

CELE KONKURSU:

 1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, literaturą, poezją.
 2. Popularyzacja kultury żywego słowa.
 3. Zachęcanie uczestników, rodziców, opiekunów i instruktorów do poszukiwania repertuaru spoza kanonu lektur szkolnych.
 4. Konfrontacja umiejętności pomiędzy uczestnikami.
 5. Podtrzymywanie więzi z uczestnikami konkursu, rodzicami, opiekunami i instruktorami.
 1. ZASADY ORGANIZACYJNE:
 1. „29 i ¾  Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski on-line” ma formułę otwartą i jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat oraz zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.
 2. Organizatorzy powołają Radę Artystyczną, która dokona oceny prezentacji w trzech kategoriach wiekowych:

uczestnicy klas 0 – III

uczestnicy klas IV – VI

uczestnicy klas VII – VIII.

 

Rada Artystyczna będzie oceniać według następujących kryteriów:

dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, interpretacja utworów, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Repertuar uczestników obejmuje dowolny utwór w całości lub fragmencie (wiersz lub fragment prozy) – czas prezentacji do 5 min. Organizatorzy będą wdzięczni za ograniczenie w repertuarze lektur szkolnych.

 

 1. Warunkiem udziału jest przesłanie na podany adres e-mail danych uczestnika (imię, nazwisko, wiek, szkoła lub placówka do której uczęszcza uczestnik oraz telefonu lub maila kontaktowego do opiekunów); danych repertuarowych (tytuł i autor tekstu) oraz własnej prezentacji zarejestrowanej poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. telefonie), a także podpisane stosownej zgody w formie skanu lub .jpg (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu).

 

 1. Prosimy o rejestrację prezentacji w warunkach domowych, bez udziału osób trzecich, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Rejestracja powinna być wykonana, tak by było widać całą sylwetkę osoby recytującej. Plik powinien być wielkości nie przekraczającej 300 MB i nie powinien być montowany czy udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania nie może przekroczyć 5 minut. Prezentacje i stosowne zgody należy przesyłać poprzez We Transfer wetransfer.com na adres: a.sarzynska@parkkultury.eu. W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika. Plusem (w niebieskim kółku – Add your files) dodajemy plik z prezentacją.

KOMPLETNE ZGŁOSZENIE należy przesłać Organizatorowi w terminie od 14 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Ogłoszenie werdyktu nastąpi 14 września 2021r. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku uczestnika i jego prezentacji  na stronie parkkultury.starachowice.eu oraz na fanpage placówki na FB oraz w lokalnych mediach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Laureaci otrzymują dyplomy i upominki ufundowane przez Organizatora oraz partnerów konkursu, które zostaną przekazane po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu odbioru lub wysłane pocztą.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z organizatorem: a.sarzynska@parkkultury.eul lub 41 274 65 25.

…………………………………………………………………….

Nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna dziecka

 

 

Zgoda do upowszechniania danych osobowych dziecka na stronie internetowej Parku Kultury, Facebooku, w prasie

□ Wyrażam zgodę

□ Nie wyrażam zgody

na wykorzystanie danych osobowych dziecka  imię …………… nazwisko…………………….. wiek……………przez Park Kultury w Starachowicach do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć pracy konkursowej na stronie www.parkkultury.starachowice.eu, Facebooku Parku Kultury i w prasie. Dane będą przetwarzane  na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Data i podpis

………………………………

            Klauzula informacyjna 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.U.UE.L.2016.119.1

 • Administrator danych osobowych: Park Kultury
 1. Radomska 21, 27-200 Starachowice
 • Inspektor danych osobowych: Zieja Małgorzata tel.41 274 65 25

e-mail:malgorzta.zieja@sck.org.pl

 • Cel przetwarzania danych osobowych: Promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. Zgoda osoby , której dane dotyczą na przetwarzanie danych jest zgodna z Ustawą zz 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880)

 

Podstawa prawna przetwarzania danych.

 • Przekazywanie danych osobowych. podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu oraz mediom społecznościowym
 • Przechowywanie danych osobowych.

do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

 • Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA KONKURSU

 

 

………………………………………………………                                                ……………………………………

Miejscowość                                                                   Data

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką  imię…………………….nazwisko……………………w Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ osoby pozostającej pod moją opieką prawną w celu organizacji  i przeprowadzenia Konkursu.

………………………………………………….

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Leave a Comment