UWAGA KONKURS !
4 grudnia to tradycyjna Barbórka – święto wszystkich górników ale i ludzi ciężkiej pracy. To również święto patronki naszego miasta, Świętej Barbary. Z tej okazji zapraszamy wszystkich przedszkolaków jak i dzieci ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym on-line „Święta Barbara – patronka Starachowic”. Za pomocą dowolnej techniki plastycznej zilustrujcie to jak Wy wyobrażacie sobie tą niezwykłą kobietę. Do dzieła!

REGULAMIN
konkursu plastycznego on-line „Święta Barbara – patronka Starachowic”.

  1. Organizatorem konkursu jest Park Kultury w Starachowicach zwany dalej „PK” z siedziba w Starachowicach przy ul. Radomskiej
  2. Niniejszy regulamin konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu.
  3. Celem konkursu jest krzewienie i upowszechnianie twórczości plastycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych, propagowanie twórczych form spędzania czasu podczas pandemii, rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci. Mamy również nadzieje, że konkurs zachęci najmłodszych do szukania informacji na temat naszego miasta i jego historii.
  4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych.
  5. Przez uczestnictwo w konkursie plastycznym rozumie się nadesłanie na adres internetowy PK fotografii (.jpg) pracy plastycznej wykonanej samodzielnie przez uczestnika konkursu wraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika załączonego oświadczenia na adres e-mail: a.sarzynska@parkkultury.eu -załącznik1.
  6. Prace należy nadsyłać do 30.11.2020r.(poniedziałek) do godziny 12.00.
  7. Fotografię pracy z danymi uczestnika (imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy) oraz podpisanym oświadczeniem należy wysłać w wiadomości na adres internetowy a.sarzynska@parkkultury.eu.
  8. Obowiązuje dowolna technika wykonania pracy: techniki malarskie i rysunkowe, grafika warsztatowa, collage, plastelina i inne.
  9. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
  10. Zgłoszone zdjęcia prac będą publikowane na stronie internetowej PK (parkkultury.starachowice.eu) oraz fanpage FB.
  11. Prace oceniać będzie powołane przez PK jury. Jury może przyznać wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają upominki ufundowane przez Organizatora.
  12. Ogłoszenie wyników i wskazanie wyróżnionych nastąpi 4.12.2020 r. o godzinie 12.00 na stronie internetowej PK oraz na FB.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystawy on-line we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych.
  14. Zgłoszenie pracy dziecka do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na upublicznienie tej pracy oraz danych autora na fanpege’u PK oraz na stronie internetowej placówki.
  15. Upominki dla wyróżnionych ufundowane przez Organizatora zostaną wręczone po telefonicznym uzgodnieniu lub przesłane pocztą z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.
  16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Pobierz załącznik

Leave a Comment